ทัวร์ลาว VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน(QV)
 
ผจญภัยสไตล์เบาๆ ผู้ใหญ่ก็ได้ หนุ่มสาว ก็ดี ต้องเที่ยวที่ สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ(บลูลากูน) ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ และล่องเรือลำน้ำซอง ชมวิถีชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์สวยงามนักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว ชมเขื่อนน้ำงึม พร้อมกับสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมพิพิธภณฑ์วัดสีสะเกด เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ 
กำหนดการเดินทาง
8-10 , 14-16 เม.ย. 6-7,20-22 พค., 10-12 มิย. 59                              ท่านละ 13,900 บาท 
17-19 กค. 12-14 สค. 16-18 กย. 21-23 ตค. 18-20 พย. 10-12 ธค. 59
31 ธค.-2 มค. 60                                                                                     ท่านละ 14,900 บาท 
เดินทางโดย... สายการบินลาวแอร์ไลน์ 
ราคา เริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท
 
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่  8 เคาน์เตอร์ R  แถว R1-3  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
09.35 น.
เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442
10.35 น.
ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับนำขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่และสวยงามของ สปป.ลาว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร้านริมเขื่อน
บ่าย
เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือระหว่างผ่านเมืองโพนโฮง-น้ำลีก-บ้านท่าเรือ และเมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
16.00 น.
ถึงเมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย พร้อมกับชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูงถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำร้าน..... หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรม SAVANHVANGVIENG/ THAVISOUK HOTOL AND RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ
วันที่สอง
ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร้าน....
บ่าย
นำท่านชมถ้ำช้าง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงาม แล้วชมถ้ำน้ำ เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กล่องลำน้ำซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาที
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำร้าน.... หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม SAVANHVANGVIENG/ THAVISOUK HOTOL AND RESORT
วันที่สาม
วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุ 
หลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
11.30 น.
ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้าน......
บ่าย
นำชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่สนามบินวัดไต
18.30 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
19.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.