PACKAGE TOUR BALI 4D 3N BY TG
Bali Classic Culture Center – Elephant Safari – อุบุด  -  เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน –วัดเม็งวี – วิหารทานาล้อท 
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม  2559
เดินทางโดยสายการบิน   THAI AIRWAYS ( TG )
ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท 
วันแรก
กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหลี) – อูบุด 
06.45 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเช็คอินที่เค้าน์เตอร์สายการบินไทย  หลังจากเช็คอินบัตรโดยสาร   นำสัมภาระขึ้นเครื่อง  รับบัตรขึ้นเครื่อง และ ผ่าน ตม. ขาออก แล้ว รอขึ้นเครื่องบิน 
08.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431
 
*** บริการด้านบน และค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในบริการ ***
14.15 น.
เดินทางถึงสนามบินงูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)    นำท่านเดินทางไปที่ อุบุด เมืองแห่งศิลปะ สถานที่เล็กๆแห่งนี้ เคยเป็นเมืองที่ประทับของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน  ปัจจุบัน ยังคงมีบ้านของชนชั้นสูงเหลืออยู่   ในสมัยก่อน ยังเชื่อกันว่า เมืองนี้   เป็นเมืองแห่งการรักษา เยียวยาผู้ป่วย แม้กระทั่ง ผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  มีชีวิตยืนยาว  ล้วนนิยมมาพักที่นี่  เนื่องจากเป็นที่ที่อากาศดีมาก  ใครที่มาที่นี่ จะได้ฟอกปอดอย่างเต็มที่  แม้แต่ผู้ป่วย ถ้าได้มานอนพักที่เมืองเล็กๆแห่งนี้  ก็จะหายป่วยได้เอง   ปัจจุบัน  อูบุดเป็น 1 ในสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดบนเกาะบาหลี  ชาวต่างชาติ ข้ามน้ำข้ามทะเลมา เพียงเพื่อจะได้มาพักผ่อนที่นี่  ถึงแม้เมืองจะคราคร่ำไปด้วยชาวต่างชาติ แต่อูบุดยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองไว้ได้อย่างดี   ท่านสามารถเดินชมบ้านของชาวเมือง  วัดวาอาราม  สวนที่ตกแต่งสวยงามสไตล์บาหลี ตลอดจนทุ่งนาเขียวขจี  หรือจะเดินชม และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม   สินค้าที่ระลึก ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมได้ ตามอัธยาศัย   นำชมPuri Saren  บ้านของสุลต่าน แห่งเมืองอูบุด    จากนั้น นำท่านไปชม  ถ้ำช้าง  (The Elephant Cave of Bedulu Village)   ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.1923   มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลัก หน้าปากทางเข้าถ้ำ   ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง   ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย   ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ และ พระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู   ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง   ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปรารถนา     แล้ว นำท่านไปชม ระบำคะชัก  (Kecak Dance)   ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี  เป็นการตัดตอนมาจากมหากาพย์รามายนะ (รามเกียรติ์)    เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนาง   สีดาจากราวันนา (ทศกัณฐ์)    ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้แสดงที่ทำเสียงกำกับจังหวะ จะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหู นั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น  และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้อง    คะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบการแสดง โดยตัวนักแสดงต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมา ที่ตรงกลาง ระหว่างผู้แสดงที่ทำเสียงกำกับจังหวะเหล่านั้น
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเป็ดขึ้นชื่อของอูบุด
พักที่
โรงแรม
 
วันที่สอง
Bali Classic Culture Center – Elephant Safari – อุบุด       
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.15 น.
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับท่านที่โรงแรม   นำท่านเดินทางไปยังBali Classic Culture Center ซึ่งได้จำลองเอาวิถีชีวิต  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบาหลี  มาไว้ในที่เดียว  ท่านจะได้ชมการสาธิตการเตรียมการปลูกข้าว  การทำน้ำมันมะพร้าว  การทำเครื่องบวงสรวง  การสร้างหุ่น Ogoh Ogoh  หุ่นขนาดใหญ่ ที่ใช้ในงานก่อนวัน SILENT DAY  ฯลฯ    จากนั้น นำท่านเดินทางไปชมการแสดงของช้างแสนรู้ ที่Bali Elephant Safari  
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์
 
นำท่านชม UC Silver workshop & gallery  ชมการแกะสลักเครื่องประดับเงินและทองบาหลี ที่มีลวดลายวิจิตร บรรจง โดยเฉพาะเครื่องเงินบาหลีที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เนื่องจากเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปกรรมบาหลีแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย   อิสระให้ท่านชม และเลือกซื้อสินค้า เครื่องเงิน และทอง  ทั้งเครื่องประดับ และเครื่องใช้ตกแต่ง  ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่
โรงแรม
วันที่สาม
เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน –วัดเม็งวี – วิหารทานาล้อท   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับท่านที่โรงแรม    นำท่านเดินทางสู่ วัดปุระทามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวี มีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี... ได้เวลาพอสมควร   นำท่านสู่ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกูล (Bedugul)    นำท่านชมปุราอูลุนดานู บราตัน  วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ   มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าได้ที่นี่   วิหารทานาล้อท เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม บริเวณด้านนอกวัด จะมีร้านขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย  ให้ท่านได้ชมความงาม ของดวงอาทิตย์ ยามตกลงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ที่ล่ำลือว่า  เป็นจุดที่สวยที่สุดในบาหลี  หรือเดินเลือกชม และซื้อของที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมือง ... ตามอัธยาศัย  
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน  (ต้องการล็อบสเตอร์ ขนาด 500 กรัม เพิ่มท่านละ 550 บาท)
พักที่
โรงแรม
วันที่สี่
เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
อิสระ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอ้าท์    ท่านสามารถเล่นน้ำ ที่สระว่ายน้ำของโรงแรม  หรือ ท่านจะไปเดินเล่นที่หาดกูต้า ที่อยู่ใกล้ แค่ข้ามถนน ก็เดินถึง   ชมหาดทราย ยาวสุดสายตา  เกลียวคลื่นที่ถาโถมเข้าสู่ชายหาด  เป็นสวรรค์ของนักเล่นกระดานโต้คลื่น จากทุกมุมโลก  หรือจะไปชมร้านค้า  รอบๆโรงแรม  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก  ก่อนกลับ 
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ   ติดต่อที่เค้าน์เตอร์สายการบินไทย   หลังจากเช็คอิน และนำสัมภาระขึ้นเครื่องแล้ว  ไปผ่าน ตม. ขาออก   รอขึ้นเครื่องบินภายในสนามบิน    
16.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432  *** ค่าตั๋วเครื่องบินไม่รวมในบริการ ***
19.25 น. 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจจาก.. 
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.