WONDERFUL INDONESIA BALI BY GA
ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู”  วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี  ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง  -  สัมผัสอากาศเย็นที่หมู่บ้านคินตามณี  ทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  -  อปปิ้งที่  คูต้า  เซ็นเตอร์  แหล่งยอดฮิตของนักเที่ยวที่ใครก็ต่างต้องไปเยือน  -  ชม ระบำ  บาร็อง  แดนซ์  เรื่องราวการต่อสู่ระหว่างความชั่ว  และความดี  -  ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี  กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า  ณ  ริมชายหาดจิมบารัน  -  เดินทางโดยสายการบิน  การูด้า (GA)  ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว  และที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก  -  พิเศษ!! นั่ง Emerald Sky Lounge ที่สนามบินจาการ์ต้า ขากลับ จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ    
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม  2559
เดินทางโดยสายการบิน   GARUDA INDONESIA ( GA )
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท 
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - บาหลี - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์
03.30 น.  
เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย 
06.35 น.
ออกเดินทางสู่จาการ์ต้าโดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
10.10 น.   
เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า**รอเปลี่ยนเครื่อง**  หมายเหตุ  :  ระหว่างเปลี่ยนเครื่องมีเจ้าหน้าที่รับลูกค้า  คอยดูแลเพื่อนำลูกค้าไปยังอาคารผู้โดยสาร
11.35 น. 
แวะเปลี่ยนเคริ่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA408 
14.35 น.   
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก   ชม  วัดอูลูวาตู วัดศักสิทธิ์ตั้งอยู่ริมผาสูง เป็นหนึ่งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา  นำท่านช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซ็นเตอร์  เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อย่างจุใจ  กับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY,VERSACE, POLO และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ 
ค่ำ
อิสระอาหารเย็น ณ ย่านคูต้า  แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตและรวบรวมร้านอาหารมากมายไว้ที่ย่านนี้
พักที่
BEST  WESTERN  หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สอง
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี  – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารัน 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง  แดนซ์  เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ  ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกร ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษา โรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน...นำ ท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตา มานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการ ผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง นำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัด น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษา โรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระ ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวง กุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาว บาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสอง ข้างทาง  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มา เยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ริมชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN  BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
พักที่
BEST  WESTERN   หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สาม
กฤษณะ เซ็นเตอร์– เดนพาซาร์ – จาการ์ต้า - กรุงเทพ ฯ 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
นำท่านช้อปปิ้งที่ร้านของฝาก  กฤษณะ  เซ็นเตอร์  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝากคนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น  ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด  ฯลฯ  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
11.50 น. 
 ออกเดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที่ GA407
12.50 น.
เดินทางถึง จาการ์ต้า ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายที่Emerald Sky Lounge   หมายเหตุ  :  ระหว่างเปลี่ยนเครื่องมีเจ้าหน้าที่รับลูกค้า  คอยดูแลเพื่อนำลูกค้าไปยังอาคารผู้โดยสาร
16.40 น.
ออกเดินทางจากจาการ์ต้าโดยเที่ยวบินที่ GA 864 
20.10  น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.