ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
ภูฎาน ดินแดนแห่งอารยธรรมและขุนเขาเฉียดฟ้ า ตั้งอยู่ทางภูมิภาคเอเซียใต้ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน มีเอกลักษณ์ที่งดงาม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นและ ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสายมหายาน และเป็นประเทศเดียวที่สนใจเรื่องความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่าเรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ ดังคำขวัญของประเทศที่ว่า หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชนพร้อมเปิดประตูสู่ภูฎานไปกับ thaiairbooking
  
กำหนดวันเดินทาง :
10-14  สิงหาคม 2559      เหลือเพียง6ที่เท่านั้น
 
สายการบินภูฎาน Druk air ( KB )
รายละเอียดสายการบิน DRUK AIR
KB 141 BKK PARO 0920-1255
KB 120 PARO BKK 1335-1845
เอกสารทีใช้สำหรับการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSEPORT หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป scan ส่งอีเมล์ info@mandalatravel.co.th
ราคาเริ่มต้นท่านละ 43,900 บาท
วันแรก
กรุงเทพฯ – พาโร-ทิมพู ( อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นอาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 10 เคาร์เตอร์ W เจ้าหน้าที่บริษัทฯ และ ทัวร์ลีดเดอร์ ให้การต้อนรับเพื่อเช็คอินตั๋ว ที่สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ (Druk Air ) สายการบินแห่งชาติประเทศภูฎาน น้ำ หนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโล
09.20 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 141 ใช้เวลาบิน 4 ชั่ว โมง
12.55 น.
เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินท้องถิ่นนูทรัมที่ร้านแลกเงินภายในสนามบินก่อน จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านที่ประตูทางออกเมื่อจัดสัมภาระขึ้นรถแล้ว เดินทางสู่เมืองพาโร
13.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.50 น.
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ( National Museum ) ในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการหรือตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูป ภาพพระบฎ หนังสือสวดมนต์ หน้ากาก ( masks ) เครื่องแต่งกายอาวุธเหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่ าในแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน
15.00 น.
นำท่านชม ( Paro Ringpong Dzong ) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้าง
บนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้า เพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็ นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทา ภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha เดินทางสู่ เมืองทิมพู
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่
พักโรงแรม Hotel DORJI ELEMENTS
วันที่สอง
ทืมพู- พูนาคา อาหารเช้า /กลางวัน/เย็น
06.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม 
07.00 น.
นำท่านสู่วัดพระใหญ่ สถานที่รูปที่รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความสูง 169 ฟุต และชมจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นเมืองทิมพู และ พระราชวังทาชิโชซอง
09.00 น.
เดินทางจากทิมพู สู่ พูนาคา นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955 ซึ่งสร้างและปกครองโดย ชับดรุง งาวังนัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาถึงภูฏานระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวสวนแอปเปิ้ลระหว่างทาง แวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ที่ดอร์ชูลา(Dorchula Pass) ที่ความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้ มีความสูงอยู่ในระดับ 3,100 เมตร บางวันก็จะเห็นทะเล
หมอกปกคลุมอยู่ทั่ว ไป บนเนินสูงจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างภูฎานซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและมีขนาดเล็ก108 องค์รายล้อม สร้างเพื่อเป็นมงคลและ ปกป้องค้มุ ครองผู้เดินทางให้ปลอดภัยบริเวณโดยรอบจะมีธงมนต์หลากสีเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา และตรงข้ามกับสถูปจะมีวัดธิเบต ภายในเป็นมีการเล่าเรื่องผ่านภาพเขียนเกี่ยวกับประวัติของกษัตร์ภูฎานที่ปกครองประเทศภูฎานจนถึงปัจจุบัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Chemi lhakang
 
หลังจากนั้น ชมหมู่บ้าน CHEMI LHAKANG ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ ทุ่งนา และ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน ถ่ายรูปกับเด็กภูฎานที่อาศัยในหมู่บ้าน และมีความเชื่อที่นา องคชาตมาวาดที่หน้าประตูบ้าน เพราะเชื่อว่าจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายและนำความผาสุขมายังครอบครัว ท่านสามารถเดินทางขึ้นไปชมวัด Chemilakhang เพื่อชมวิวของหมู่บ้านที่ตัดกับทุ่งนา และฟาร์มข้าว และชมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน วัดนั้เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่มีความเชื่อว่าถ้าใครมาขอสิ่งใดก็จะสมหวังตามที่ขอ
15.00 น.
จากนั้น นำท่านชม ปูนาคาซอง(Punakha Dzong) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวเนื่องจากปูนาคามีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง1,468เมตร เท่านั้น เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่นี่จึงมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่แม่น้า โพ (Po Chu) และแม่น้า โม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึงแม่น้า พ่อและแม่น้ำ แม่ไหลมาบรรจบกันพอดี เดินทางเข้าสู่ ที่พัก
พักที่
โรงแรม VARA PUNAKA
วันที่สาม
พูนาคา- วังดี- ทิมพู อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
06.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
เดินทางกลับเมืองทิมพูโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 77 กิโลเมตรซึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมง
10.30 น.
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎานอันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็ นพุทธอย่างเรียบง่าย ชมพิพิธภัณ์สิ่งทอ Textile museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์การแสดงแสตมป์ ซึ่งภูฎาน เป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งแสตมป์ และที่กล่าวขวัญกันมาในงาน International Philatelic exhibition ที่เมืองกัลกาตาปี 1970 ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อแสตมป์ รูปต่างๆ เช่น รูปชุดพระมหากษัตริย์ ชุดศาสนา ระบำหน้ากาก ดอกไม้ แมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปของกษัตริย์และพระราชินีบนแสตมป์ ที่ระลึกนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดนัดขายของวันอาทิตย์อิสระให้ท่านเลือกสินค้าตามอัธยาศัย เช่น รูปชุดพระมหากษัตริย์ ชุดศาสนา ระบำหน้ากากดอกไม้ แมลง มีทั้งพระพุทธรูปปั้น การวาดภาพพระบฎ ( Thangka ) ช่างแกะสลัก ช่างวาดรูป ตลอดจนช่างทา หน้ากาก ทั้งไม้ และกระดาษ และ ที่นี่เองท่านสามารถหารูปวาด หรือ รูป มัณฑละ เป็นแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อของพุทธตัตตรยานหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในภูฎานจะเป็นภาพวาดหรือใช้เทียนย้อมเป็นสีต่างๆ และขณะที่สร้างมัณฑละถือเป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่ง และยังมาใช้ในพิธีเพิ่มพลังตามความเชื่อของนิกาย เช็คอินท์ ณ โรงแรม หรือเทียบเท่า ให้ท่านลองใส่ชุดประจำชาติภูฎาน
17.30 น.
นำท่านชม ทาชิโชชอง ( TASHICHO DZONG ) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งเมืองทิมพู ซองแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานที่ทำการของรัฐบาล ระหว่างทางเข้าซอง ท่านจะได้เห็นแปลงดอกกุหลาบ ดอก Popy และต้นไม้นานาชนิด
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก
Dorji Elements 
วันที่สี่
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 ทิมพู – เขาทักซัง - พาโร อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า
อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
นำท่านชม MEMORIAL CHORTEN หรือ มหาสถูปเจดีย์ที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชูกซึ่ง เป็นพระชนก ของกษัตริย์ของพระเจ้าจิกมีซิงเยวังชูกและได้ทรงรับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งภูฎานยุคใหม่ มีประสงค์ต้องการสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแทนสัญญลักษณ์กายวาจาใจของพุทธศาสนาสา หรับชาวพุทธแถบเทือกเขาหิมาลัย นิยมนา มาเป็นสัญญลักษณ์แทนหัวใจพระพุทธเจ้าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทุกวันจะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนมาแสดงความเคารพโดยการเดินทางเวียนขวาและ หมุนกงล้อ พร้อมกับสวดมมนต์ ว่า โอมมณีปัทเมหุง
07.30 น.
เดินทางจากเมืองทิมพู สู่ เมืองพาโร
09.30 น.
นำท่านสู่ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) ได้ชื่อทักซังนี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตำนานความเชื่อเก่า การขึ้นชมวัดทักซัง จะต้องขี่ม้า ขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมง และเดินเท้า 2 ชั่วโมง ไม่รวม ค่าขี่ม้า ท่านละ 20 USD วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน รับประทานอาหารกลางวันบนเขา สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางขึ้นไปจนถึงวัดทักซังต้องนั่งม้าขึ้นไปอีกและเดินต่อด้วยเท้าประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 ชั่วโมง
12.00 น.
พักทานอาหารกลางวันบนภัตตาคาร Buffet Lunch at Takzang restaurant
18.30 น.
เข้าสู่ที่ พัก ณ โรงแรมMandala resort เมืองพาโร หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่ห้า
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2559 พาโร –กรุงเทพ อาหารเช้า อาหารกลางวัน
07.00 น.
อาหารเช้า ที่ โรงแรม
08.00 น.
เยี่ยมชม ชมวัดคิชู (Kyichu Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏานตามประวัติว่าสร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปี มาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต กษัตริย์ซองเซนกัมโป ซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่า เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต โปรดสร้างวัด 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุด ของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งนอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะให้สัจธรรมคา สอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึง โดยจุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) ชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณเบื้องหน้าพระปฏิประธานมีรอยบุ๋มลึก เนื่องจากมีผู้แสวงบุญมายืนและก้มลงกราบพระแบบ “อัษฎางค-ประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้า ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี นำท่านชมภาพวาดทางพระพุทธศาสนาอายุ กว่า 100 ปี แต่ยังคงมีสีสันสดใส ภายในไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ที่วัด ดุงเช ( Dungtse Lhakhang หรือ วิหารมืด )
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
11.40 น.
เดินทางสู่สนามบิน พาโร
13.35 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 120
19.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ และความทรงจำที่ดี
 
 
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.