โปรแกรมทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
   
    ภูฎาน --- ดินแดนแห่งอารยธรรมและขุนเขาเฉียดฟ้า ตั้งอยูทางภูมิภาคเอเซียใต้ที่โอบ ล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน มีเอกลักษณ์ ที่งดงาม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นและ ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสาย มหายาน และเป็นประเทศเดียวที่สนใจเรื่องความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่าเรื่อง ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ ดังคำขวัญของประเทศที่ว่า หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน พร้อมเปิดประตูสู่ภูฎานไปกับ thaiairbooking ..............
  
กำหนดวันเดินทาง :
10-14 สิงหาคม 2559 เหลือเพียง6ที่เท่านั้น
สายการบินภูฎาน Druk air ( KB )
รายละเอียดสายการบิน DRUK AIR
KB 141 BKK PARO 0920-1255
KB 120 PARO BKK 1335-1845
เอกสารทีใช้สำหรับการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSEPORT หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป scan ส่งอีเมล์ info@mandalatravel.co.th
ราคาเริ่มต้นท่านละ 43,900 บาท
วันแรก
วันแรก     :    กรุงเทพฯ – พาโร-ทิมพู ( อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 10 เคาร์เตอร์ W
09.20 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB เจ้าหน้าที่บริษัทฯ และ ทัวร์ลีดเดอร์ ให้การต้อนรับเพื่อเช็คอินตั๋วที่ สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ (Druk Air ) สายการบินแห่งชาติประเทศภูฎาน น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโล
 
เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 141 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง
12.55 น.
เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินท้องถิ่นนูทรัมที่ร้านแลกเงินภายในสนามบินก่อน จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านที่ประตูทางออกเมื่อจัดสัมภาระขึ้นรถแล้ว เดินทางสู่เมืองพาโร
13.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.50 น.
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ( National Museum ) ในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการหรือตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้นพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูป ภาพพระบฎ หนังสือสวดมนต์ หนา้กาก ( masks ) เครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าในแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน
15.00 น.
นำท่านชม ( Paro Ringpong Dzong ) สร้า้งข้ึนในปีค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำ เพื่อเขา้สู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha เดินทางสู่ เมืองทิมพู
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่
พักโรงแรม Hotel DORJI ELEMENTS
วันที่สอง
ทืมพู- พูนาคา อาหารเช้า /กลางวัน/เย็น
06.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
นำท่านสู่วัดพระใหญ่ สถานที่รูปที่รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความสูง169 ฟุต และชมจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นเมืองทิมพู และ พระราชวังทาชิโชซอง
09.30 น.
เดินทางจากทิมพู สู่พูนาคา นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955 ซึ่งสร้างและปกครองโดย ชับดรุง งาวังนัมเกล (ShabdrungNgawang Namgyal) เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาถึงภูฏานระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวสวนแอปเปิ้ลระหว่างทาง แวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ที่ดอรช์ูลา(Dorchula Pass) ที่ความสูง 3,150 เมตร เหนือระดบัน้า ทะเลปานกลาง เป็ นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้ มีความสูงอยู่ในระดับ 3,100 เมตร บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป บนเนินสูงจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างภูฎานซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและมีขนาดเล็ก108 องค์รายล้อม สร้างเพื่อเป็นมงคลและ ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางให้ปลอดภัยบริเวณโดยรอบจะมีธงมนต์หลากสีเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา และตรงข้ามกับสถูปจะมีวัดธิเบตภายในเป็นมีการเล่าเรื่องผ่านภาพเขียนเกี่ยวกับประวัติของกษัตริย์ภูฎานที่ปกครองประเทศภูฎานจนถึงปัจจุบัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Drukyal Cafertieria
 
หลังจากนั้นชมหมู่บ้า้น CHEMI LHAKANG ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ ทุ่งนา และ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน ถ่ายรูปกับเด็กภูฎานที่อาศัยในหมู่บ้าน และมีความเชื่อที่นำองคชาตมาวาดที่หน้าประตูบ้าน เพราะเชื่อว่าจะป้องกันสิ่งชั่วร้า้ยและนา ความผาสุขมายงัครอบครวั ท่านสามารถเดินทางข้ึนไปชมวดั Chemilakhang เพื่อชมวิวของหมู่บ้านที่ตัดกับทุ่งนา และฟาร์มข้าว และชมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บา้น วัดนี้เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่มีความเชื่อว่าถ้าใครมาขอสิ่งใดก็จะสมหวังตามที่ขอ
15.00 น.
จากนั้นนำท่านชม ปูนาคาซอง(Punakha Dzong)ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวเนื่องจากปูนาคามีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปดว้ยเหตุที่ี่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง 1,468 เมตร เท่านั้น เมื่อเทียบกบัเมืองอื่นๆ ที่นี่จงึมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึงแม่น้ำ พ่อและแม่น้ำ แม่ไหลมาบรรจบกันพอดี เดินทางเข้าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม VARA PUNAKA
วันที่สาม
พูนาคา- ทิมพู อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
06.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
เดินทางกลับเมืองทิมพูโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 77 กิโลเมตรซึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมง
10.30 น.
นำท่านชมพิพิธภัณฑพื้นบา้น Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎานอันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย เลือกซื้ออผา้ทอมือ ที่มีลวดลายต่างๆ สวยงาม
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดนัดขายของวันอาทิตย์ อิสระให้ท่านเลือกสินค้าตามอัธยาศัย เช่น
รูปชุดพระมหากษัตริย์ ชุดศาสนา ระบำหน้ากากดอกไม้ แมลง มีทั้งพระพุทธรูปปั้น การวาดภาพ พระบฎ ( Thangka ) ช่างแกะสลัก ช่างวาดรูป ตลอดจนช่างทา หนา้กาก ท้งัไม้และกระดาษ และที่นี่เองท่านสามารถหารูปวาด หรือ รูป มัณฑละ เป็นแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อของพุทธตตัตรยานหรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในภูฎานจะเป็นภาพวาดหรือใช้เ้ทียนย้อมเป็นสีต่า่งๆ และขณะที่สร้างมัณฑละถือเป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่ง และยังมาใช้ในพิธีเพิ่มพลังตามความเชื่อของนิกาย เช็คอินท์ หรือเทียบเท่า และชมการแสดงพ้ืนเมือง ระบา หนา้กากการแสดงของชนพ้ืนเมือง การรา ธนู จากนั้น ให้ท่านลองใส่ชุดประจำชาติภูฎาน เดินทางสู่
17.30 น.
ทาชิโชชอง ( TASHICHO DZONG ) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองทิมพู ซองแห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานที่ทำการของรัฐบาลระหว่างทางเข้าซอง ท่านจะได้เห็นแปลงดอกกุหลาบ ดอก Popy และต้นไม้นานาชนิด
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก
Dorji Elements
วันที่สี่
ทิมพู – เขาทักซัง - พาโร อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
06.00
อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
นำท่านชม MEMORIAL CHORTEN หรือ มหาสถูปเจดีย์ที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชูกซึ่ง เป็นพระชนก ของกษัตริย์ของพระเจ้าจิกมีซิงเยวังชูกและได้ทรงรับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งภูฎานยุคใหม่ มีประสงค์ต้องการสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแทนสัญญลักษณ์กายวาจาใจของพุทธศาสนาสา หรับชาวพุทธแถบเทือกเขาหิมาลัย นิยมนา มาเป็นสัญญลักษณ์แทนหัวใจพระพุทธเจ้าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทุกวันจะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนมาแสดงความเคารพโดยการเดินทางเวียนขวาและ หมุนกงล้อ พร้อมกับสวดมมนต์ ว่า โอมมณีปัทเมหุง
07.30 น.
เดินทางจากเมืองทิมพู สู่ เมืองพาโร
09.30 น.
นำท่านสู่ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) ได้ชื่อทักซังนี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตำนานความเชื่อเก่า การขึ้นชมวัดทักซัง จะต้องขี่ม้า ขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมง และเดินเท้า 2 ชั่วโมง ไม่รวม ค่าขี่ม้า ท่านละ 20 USD วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน รับประทานอาหารกลางวันบนเขา สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางขึ้นไปจนถึงวัดทักซังต้องนั่งม้าขึ้นไปอีกและเดินต่อด้วยเท้าประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 ชั่วโมง
12.00 น.
พักทานอาหารกลางวันบนภัตตาคาร Buffet Lunch at Takzang restaurant
18.30 น.
เข้าสู่ที่ พัก ณ โรงแรม MANDALA RESORT เมืองพาโร หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่ห้า
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2559 พาโร –กรุงเทพ อาหารเช้า อาหารกลางวัน
07.00 น.
อาหารเช้า ที่ โรงแรม
08.00 น.
เยี่ยมชม ชมวัดคิชู (Kyichu Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏานตามประวัติว่าสร้างตั้งแต่ราว พุทธศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปีมาแล้ว ตั้งแตส่มัยที่ภูฏานยงัเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต กษัตริย์ซองเซนกัมโป ซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่า เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต โปรดสร้างวัด 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุด ของ ยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งนอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึง โดยจุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุม ทั้ง สร้า้งตรงเข่าซา้ยของยักษ์)์ ชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมยักษัตริย์ซองเซน กัมโป ซึ่งปูพ้ืนด้วยไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณเบื้องหนา้พระปฏิประธานมีรอยบุม๋ ลึก เนื่องจากมีผู้แสวงบุญมายืนและก้มลงกราบพระแบบ อัษฎางค-ประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพ้ืน 8 จุด) ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี นำท่านชมภาพวาดทางพระพุทธศาสนาอายุ กว่า 100 ปี แต่ยังคงมีสีสันสดใส ภายในไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ที่วัด ดุงเช ( Dungtse Lhakhang หรือ วิหารมืด )
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
11.40 น.
เดินทางสู่สนามบิน พาโร
13.35 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 130
19.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ และความทรงจำที่ดี
 
 
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.