TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว 4D3N
ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – อุทยานเหย่หลิ่ว ชมเศียรพระราชินี
ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดัง 3 แห่ง : ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
พักโรงแรมดี 4 ดาว ทุกคืน !!! 
อาหารพิเศษ!!! : ปลาประธานาธิบดี, Seafood, เสี่ยวหลงเปา,  สเต็ก+สลัดบาร์
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2559

วันแรก
กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
08.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
11.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE Q เที่ยวบินที่ CI 834
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
15.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่ เมืองไทเป อิสระช้อปปิ้งที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมือง และตลาดคนเดิน เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะละกอปั่น และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก
Intrendy Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำเกษตร ทำนาข้าว เพาะปลูกชา ทำให้แลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”
 
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทรา
 
นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) หรือ วัดเสวียนจั้ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ที่วัดแห่งนี้มีเจดีย์ หรือ ถะ เป็นศาสนสถานที่สำคัญ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
 
จนสมควรแก่เวลาล่องเรือกลับท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจง เพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋ เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
เช้า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต็ก + สลัดบาร์ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Lane Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองไทจง)
วันที่สาม
ร้าน Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านพายสับปะรด – Duty Free – ซีเหมินติง                                          (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน และเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก   ระหว่างทางแวะชมศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินค้าที่ทำมาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนปะจุลบ ที่ส่งผลดีผู้สวมใส่โดยตรง อาทิ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แผ่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย
 
จากนั้นนำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร King Ping เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ค่าขึ้นชมวิวท่านละประมาณ 500 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
 
นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) อันโด่งดัง จากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดัง ของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก 
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Intrendy Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่
อุทยานเหย่หลิ่ว – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ                                     (B/-/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geo Park) ปฏิมากรรมธรรมชาติล้านปี แหลมที่บื่นยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร เป็นชายหดที่มีชื่อเสียง อยู่ในพื้นที่ภูเขาต้าถุนซัน ห่างจากไทเป 38 กิโลเมตร เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเล กระแสลม และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเป็นเวลานานหลายล้านปี เกิดการกัดกร่อน ทับถม สร้างสรรค์ให้เกิดหินทรายสวยงาม รูปร่างแปลกตาจำนวนมาก เช่น หินรูปเทียน หินรูปเห็ด หินเต้าหู้ หินรังผึ้ง หินรองเท้า หินสับปะรด หินกอริลล่า หินโต๊ะนั่ง หลุมบ่อ ลานหินกร่อน ฯลฯ โดยไฮไลท์ของอุทยานเหย่หลิว คือ เศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งเป็นจุดที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนต้องมาที่นี่ให้ได้เมื่อมาไต้หวัน ที่อุทยานเหย่หลิวมีของแห้งจากทะเลให้เลือกชิมเลือกซื้อมากมาย และในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. จะมีฝูงนกหลากหลายชนิดบินเข้ามาหลบความหนาวภายในอุทยานให้ได้ชมอีกด้วย
 
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 
จากนั้นนำทุกท่านสู่ สนามบินเถาหยวน
13.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI835
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
16.00 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.