โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญ
ตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ
นมัสการสี่สังเวชนียสถานและพุทธสถาน
ประเทศอินเดีย เนปาล
โดยสายการบิน BHUTAN AIRLINE (BT) 
พุทธคยา –  ราชคฤห์- กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-พาราณสี
เดินทาง 19 มกราคม ถึง 26มกราคม 2561
บรรยายโดยพระมหาดอกเตอร์ธวัสชัย ห่างทุกข์หมด 
นำท่านไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่
๑ .  สวนลุมพินีวัน  สถานที่ที่พระโพธิสัตว์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
๒ .  ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอำนาจของมาร
๓ .  เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
๔ .  เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า.-
“อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น
ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
 

 
วันแรก
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-พุทธคยา
 
04.30 น  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแถว K ประตู 5 เคาเตอร์เช็คอินท์สายการบิน  BHUTAN AIRLINE  B3 สัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโล (อุณหภูมิ 10-20 องศา)  รับเอกสารและโหลดสัมภาระ    
หมายเหตุ  POWER BANK ถือขึ้นเครื่อง และ ต้องมีแบตไม่เกิน  1 หมื่นแอมป์  
**สายการบินไม่อนุญาตให้นำ power  bank ใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง * 
 
07.00  ออกเดินทางจากกรุงเทพ บินตรงสู่เมือง พุทธคยา โดยเที่ยวบิน B 3 ใช้เวลาในการดินทาง1ชั่วโมง บนเครื่องบินมีอาหารเช้าบริการ       
 
08.30  มาถึงสนามบินนานาชาติ มุ่งหน้าสู่เมืองพุทธคยา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว เราจะนำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง
เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมืองตั้งอยู่บนหุบเขาทุกทิศมีภูเขา5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ เวภาระ ปัณฑวะ  อิสิคิริ  และ คิชมกูฎ  ชมสวนตาลหนุ่ม  วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆยิกาวาสวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดง โอวาทปาฎิโมกข์ แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระอัญญาโกณฑัญญะ  ชมรอยเกวียน  คุกพระเจ้าพิมพิสาร  คลังสมบัติพระเจ้าพิมพิสาร   ชมตโปธาราม สถานที่ชำระบาปและสถานที่อาบน้ำพุร้อนที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะที่ยังคงปรากฎให้เห็นอยู่ในเมืองราชคฤห์  
 
11.00  รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยสิริราชคฤห์
 
12.00 เดินทางสู่เมืองนาลันทา  ชมพิพิธภัณฑ์นาลันทา และ มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ในศาสนาพุทธ และมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าพันปีก่อน แต่ถูกทำลายในศตวรรษที่ 16นมัสการสถูปพระสารีบุตร นั่งรถม้า เพื่อนมัสการพระองค์ดำ  
 
จากนั้น ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการมูลคันฑกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชมถ้ำสุกรชาตา  สถานที่ที่พระเฑวฑัต กลิ้งก้อนหิน ถ้ำโมคัลลานะ จากนั้นเดินทางเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรม 
 
เย็น อาหารเย็น ที่ โรงแรม
พัก ที่ GARGEE GANTAUM    HOTEL RAGIR  
วันที่สอง
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม  2561   นาลันทา – ไวสาลี-  วัดป่ามหาวัน- เกสรียา -กุสินารา
 
05.00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
 
06.00   อาหารเช้า ที่โรงแรม 
 
06.45   เดินทางสู่เมืองไวสาลี ผ่านสะพานคานธีเตสุ สะพานที่ยาวที่สุดในอินเดีย ที่ มีความยาวถึง7กิโลเมตร 
 
11.30  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
 
12.30  ชมเมืองไวสาลี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษา และชมปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร  วัดป่ามหาวัน  วัดแห่งนี้ยังเป็นที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรกคือพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดี และบริวารบวชได้และที่วัดป่ามหาวันแห่งนี้บริเวณกูฏาคารศาลา ยังมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นเสาที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
 
13.00  นมัสการเกสรียา สถานที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาสถูปพบใหม่ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศอินเดีย หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณ ที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง70ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณ ที่ค้นพบใหม่นี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญทีสุดในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง
 
เย็น  อาหารค่ำ และเข้าที่พักที่โรงแรม ADELPHI GRAND
วันที่สาม
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 กุสินารา  -  ลุมพินี
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า
 
นมัสการสังเวชนียสถานที่ 1  สถานที่ปรินิพพาน สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละ สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพาน ชม พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน  ขนาดกว้าง23ฟุต9นิ้ว พระประติมากรรมที่งดงามและสมสัดส่วน  สถูปปรินิพพาน อนุสรณ์สถานที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  มกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง  พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าโทนณพราหมณ์สถูป สถานที่แบ่งพระบรมสารีกริกธาตุ
 
10.45   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ วัดไทยกุสาวดี 
 
11.45   เดินทางสู่สวนลุม  ประเทศเนปาล
 
16.00   เดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศเนปาล
 
18.00   รับประทานอาหารเย็น ที่ โรงแรม 
 
19.00   พักโรงแรม  LITTLE  BUDDHA
วันที่สี่
วันจันทร์ ที่ 22  มกราคม 2561        ลุมพินี – สาวัตถี
 
เช้า อาหารเช้า  ที่ โรงแรม 
 
ชมเมืองกบิลพัสดุ์ และพระราชวังสามฤดูของเจ้าชายสิทธัตถะ สระบัว และ สถูปของพระเจ้าสุทโธทธนะ และพระนางสิริมหามายาเทวี วัดนิโครธาราม สถูปของสามเณรราหุล จากนั้น จึงกลับมาที่ สวนลุมิพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ(สังเวชนียสถานที่2 )  รอยพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ สระน้ำที่สรงน้ำพระวรกาย  และเสาอโสกที่พระเจ้าอโศก  สัญญลักษณ์ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ปักไว้เพื่อให้ชนทั้งหลายรู้ว่า สถานที่แห่งนี้คือ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านามว่า โคตมพุทธเจ้า   คือ  พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
 
11.00  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ วัดไทยลุมพินี  
 
12.00  เดินทางสู่เมืองสาวัตถี   เมืองคนดีมหาเศรษฐีใจบุญและเมืองคนบาป 
เมืองสาวัตถียังเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ ประทับนานถึง25พรรษา และเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ตรัสพระธรรมทเทศนาแสดงธรรมแก่ภิกษุ พุทธบริษัทให้บรรลุพระอมตธรรมเป็นจำนวนมาก  ดังปรากฏเรื่องราวต่างเช่นเรื่องของพระองคุลิมาลนางปฎาจาราเถรี พระนางกิสาโคตรมีเถรี   พระเทวฑัตและพระองค์ ได้แสดงพระสูตรมีจำนวนมากมาย เช่น มหามงคลสูตร  ธชัคคสูตร อินทรียทมสูตร  เป็นต้น      
 
20.00  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม
 
พักที่  HOTEL  LOTUS  NIKKO  SARAVATI 
วันที่ห้า
วันอังคารที่ 23 มกราคม2561        สาวัตถี – พาราณสี
 
05.00  อาหารเช้าที่โรงแรม 
 
06.00  นำท่านเยี่ยมชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งสร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นมหาเศษฐีแห่งเมืองสาวัตถีที่ซื้อที่ดินที่เป็นสถานที่ร่มรื่นจากเจ้าชายเชตราชกุมาร เศรษฐีที่ดินในสมัยนั้น ท่านอนาถบิณฑิกได้ซื้อที่ดินด้วยราคาแพงมหาศาลถึง18โกฎิ โดยให้นำเหรียญทองมาปูเต็มพื้นที่ที่ต้องการซื้อและได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อเจ้าชายเชตภายในวัด นำท่านนมัสการ ต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งเป็นเนื้อหน่อจากต้นโพธ์ต้นแรกที่พุทธคยา และยังไม่เคยถูกทำลายเลย พระมูลคันธกุฎี ปิดทองที่พระมูลคันธกุฎีที่มีกุฎี3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว เป็นสถานที่พระพุทธองด์ประทับจำพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา ศาลาแสดงธรรม กุฎีพระอุบาลี สถานที่พระเทวฑัตโดนธรณีสูบ  ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาร จากนั้น ชมเนินดินที่เป็นสถานที่พระองค์แสดงยมกปาฎิหารย์  ที่ปราบเหล่าเดียรถีย์ทั้ง 6 ที่อิจฉาพระองค์ 
 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน  ที่วัดไทย
 
13.00  เดินทางสู่ เมืองพาราณสี  ( Varanasi )ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่มากที่สุดเมืองหนึ่งในโลกที่มีอายุกว่า4000ปีตั้งอยู่  บนริมฝั่งแม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคาคือแม่น้ำศักดิ์สิทธ์หนึ่งในบรรดาปัญจมหานที  ที่ชาวอินเดียเชื่อว่าไหลมาจากสวรรค์  (ภูเขาหิมาลัย) แม่น้ำคงคา เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอินเดียและเป็นอารยธรรมสายน้ำที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุด ประเสริฐที่สุดของประเทศอินเดียเดินทางออกจากเมืองพาราณสีสู่เมืองสารนาถซึ่งห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ20กิโลเมตร
 
17.00  รับประทานอาหารเย็น ที่ มูลนิธิพุทธชยันตี   
 
พัก โรงแรม  CITY INN  Varanasi
วันที่หก
วันพุธที่ 24มกราคม  2561 พาราณสี  -ล่องแม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา -  พุทธคยา
 
05.00 เดินทางถึงท่าน้ำทศเมธที่เป็นท่าน้ำที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาท่าน้ำในพาราณสีเพราะตาม ตำราอินเดียเชื่อว่าพระพรหมได้เสด็จลงมาเพื่อประกอบพิธีบูชายัญ บริเวณท่าน้ำนี้ ท่านจะได้เห็นชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูมาอาบน้ำเพื่อเป็นการล้างบาปบางคนก็มาสวดมนต์ อ้อนวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า  บางคนมาประกอบพิธีบูชาไฟและเผาศพตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นภาพที่แสดงวิถีของชาวอินเดียแห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวจะต้องประทับใจ ล่องเรือลอยกระทงในแม่น้ำคงคา ชาวพุทธเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการทำพิธี เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ หลังจากพระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บ้างก็เชื่อว่าเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในพระจุฬามณี พระเจดีย์บนสวรรค์ บางคนก็ว่าเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ทรงประทับไว้ ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีในแคว้นทักขิณาบถของอินเดีย(ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุททา)  และอีกเหตุผลของ การลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคา ที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ และขออภัยที่ได้ทิ้ง สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในน้ำนั่นเอง  เดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย   
 
07.00  รับประทานอาหารเช้า
 
08.00  เยี่ยมชม สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาโปรดปัญจวัคคีย์และปฐมเทศนาที่เรียกว่า
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านนมัสการ  สังเวชนียสถานที่ 3  สถานที่ปฐมเทศนา ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตรสูง60เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร  ปัจจุบันเหลือ1 เมตร พระเจ้าอโศกสร้างครอบสถานที่ปัญจวัคคีย์ บรรลุพระอรหันต์ในวันแรม5 ค่ำ เดือน 6 สวดมนต์  ทักษิณาวัตร รอบสถูปและน้อมจิตพิจารณาธรรม ที่กล่าวไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของพระไตรลักษณ์เจาคันธีสถูป  สถานที่แห่งแรกที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังตรัสรู้ มูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ ในพรรษาแรก เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชท่อนบนเป็นปะติมากรรมรูปสิงห์4ตัวหันหลังชนกัน ยสสถูป สถานที่แสดงอนุปุพพีกถา โปรดพระยสกุลบุตร ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ โดยพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตา เห็นธรรม ขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกของโลก เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  จากนั้น นมัสการพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาที่ธรรมะปาละแห่งศรีลังกา  ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ประจำเมืองสารนาถภายในท่านจะได้ชื่นชมปะติมากรรมชิ้นส่วนยอดของเสาศิลาของพระเจ้าอโศกมหาราช ปะติมากรรมพระพุทธรูปหินแกะสลักต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธรุปปางแสดงปฐมเทศนาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองสารนาถและปะติมากรรมที่งดงาม ที่มีค่ามาก คื่อ พระอวโลกิเตศวร ชมวัตถุโบราณจนได้เวลา   
 
11.30  รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยสารนาถ
 
13.00  เดินทางสู่ เมืองพุทธคยา   ใช้เวลาในการเดินทาง6 ชั่วโมง
 
19.30  รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม
 
พัก พักโรงแรม GALAXY or  Buddhagaya  Regency 
วันที่เจ็ด
วันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2561  ดงคิสิริ – หมู่บ้านสุชาดา-เจดีย์พุทธคยา
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า
07.00  นำท่านขึ้นเขาดงคสิริ  ที่เป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา ณ ที่นี้ พระองค์ได้บำเพ็ญทุกรกริยาเพราะ ต้องการค้นพบสัจธรรมอันจะนำอันจะนำสัตว์โลกให้พ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์ ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่  อย่างนั้นปัจจุบันในถ้ำมีพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกริยา นำท่านทัศนศึกษา อชปาลนิโครธ สถานที่รับข้าวปธุปยาสชองนางสุชาดา และเสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้และเป็นที่รับอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตว์ ของท้าวสหัสมบดีพรมและพญามารกราบทูลให้ปรินิพพานซึ่งพระพุทธองค์ไม่ทรงรับธิดาพญามารคือ นางตัณหา ราคา อรตี แสดงกิริยายั่วยวนให้เกิดกามกิเลส ทัศนศึกษา สุชาดาสถูป หรือ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส แด่พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ณ ต้นชลาปาลนิโครธ หรือต้นไทรของบุคคลเลี้ยงแพะ และเป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ชมท่าน้ำสุปปติฎฐะ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่ทรงลอยถาดทอง คำอธิษฐานจิตเที่ยงทายว่าจะได้สำเร็จ เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่ 
 
11.30  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภูริปาโล 
 
เดินทางสู่ โพธิมณฑล  เยี่ยมชมสังเวชนียสถานที่ 4 สถานที่ตรัสรู้  นมัสการพระพุทธเมตตาอายุประมาณ 1400 ปีภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ที่นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับ นั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วนำชมสตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวย วิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่งแห่งละ  สัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คนอันประกอบไปด้วยพระแท่น วัชรอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันในสัปดาห์ที่1 อนิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์โดยมิได้กระพริบพระเนตร ตลอด7วันในสัปดาห์ที่2รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้นแล้วเสด็จจงกรมขึ้นเป็นเวลา7วันในสัปดาห์ที่3รัตนฆรเจดีย์โดยเสด็จไปทาง  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์และประทับนั่งขัดสมาธิเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิต ถวายทรงพิจารณาพระอภิธรรม7วันในสัปดาห์ที่4 ต้นไทร อชปาลนิโครธ  ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5  ใต้ต้นจิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6 ใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด7วันในสัปดาห์ที่7
 
18.00 รับประทานอาหารเย็น ที่ ภูริปาโล  พักโรงแรม BUDDHAGAY REGENCY or similar
วันที่แปด
วันศุกร์ที่ 26  มกราคม 2561     พุทธคยา   สนามบิน กายา  กรุงเทพ
 
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม 
 
ช้อปปิ้งซื้อของฝากจากอินเดีย ตามอัธยาศัย
 
10.00 เดินทางสู่สนามบิน กายา  
 
12.30 เหินฟ้าจากสนามบิน กายา สู่ สนามบินสุวรรภูมิ โดยเที่ยวบินที่   B 13
 
17.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
 
 
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
SAKURA BLOOM IN KOREA 5 DAYS 3 NUGHTS
• ONE MOUNT (*SNOW PARK) / TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM
• ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ / ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ
• เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ / สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND
• ชมโชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW / ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง.. ตลาดฮงอิก และตลาดเมียงดง
กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน 2559
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X ( XJ )
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
วันแรก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย) (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)
 
 
วันที่สอง
เกาหลีใต้ – หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - ONE MOUNT (SNOW PARK)* - เกาะนามิ รร.ซูวอน
02.20 น.
บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
09.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
 
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสรรบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่อง อีกด้วย
เที่ยง
บริการอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยู่ที่เมือง GOYANG แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ แม้กระทั่ง รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด ***(ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้ซ็อปปิ้งตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหาร (2) เมนู ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
พักที่
JM HOTEL / SHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม
เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – โสมเกาหลี คอสเมติค - DRUMCAT SHOW – รร.โซล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ และให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ
 
ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอพลิเคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอพ LINE ที่่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย และตอนนี้ที่สวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีร้าน LINE STORE ไปเปิดใหม่ที่นั่นด้วย เราก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศและสินค้าของ LINE ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลี ร้าน LINE STORE นั้นตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเข้าประตูด้านหน้ามาสักพักนึงก็จะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึก ซึ่งตอนมืดๆจะเปิดไฟด้วย
เที่ยง
บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
ค่ำ
บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
 
จากนั้นนำท่านชมโชว์สุดพิเศษ !!! DRUMCAT SHOW เป็นโชว์การตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์และสนุกสนานเป็นการแสดง ของบรรดาสาวสวยสุด เซ็กซี่
พักที่
CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่
ชมซากุระ ณ เกาะยออิโด - น้ำมันสน – สมุนไพรฮ็อตเกนามู - TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก - พลอยอะเมทิส - ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง หอคอยโซลทาวเวอร์ - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง – รร.โซล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ความงามของ “ซากุระ” ที่กำลังบานอยู่ทั่วเกาหลี (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน นำลูกค้าชมความงามของดอกซากุ ณ เกาะยออิโด ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันที่ 08–15 เมษายน 2559 หรือในช่วงที่ดอกซารุบาน หลังจากประมาณวันที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระนะคะ) ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้ก้อชมซากุระได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา จนอดใจไม่ไหวต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้ และถ่ายรูปคู่ด้วย อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะทั้งที่มาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทำอาหารมานั่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่นำท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**
 
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
 
จากนั้นนำท่านอิสระชมTRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา
 
จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อป ชิม ชิล ที่ ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่านที่มีความหลากหลายรวมอยู่แหล่งรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่ช้อป ที่กิน ที่ดื่ม และของใช้สุดเก๋ เป็นตลาดที่ไม่เคยหลับใหล
เที่ยง
บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวยำบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ
 
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 
จากนั้นพาท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น)
 
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก INJEONGJEON, พระตำหนัก DAEJOJEON, พระตำหนัก SEONJEONGJEON, และพระตำหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ)**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสำอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย
เย็น
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้งมากขึ้น และไม่เป็นการขัดจังหวะในการช้อปปิ้งของทุกท่าน ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้เลยทีเดียว อย่างร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหนึ่งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่สำคัญราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรื่องก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมที่เค้ากดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต
พักที่
CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8)
 
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
11.15 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701
15.10 น.
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ
 
 
 
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.